สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

จังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

2 ตำาแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อาคาร 1 ชั้น 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 เมษายน 2566 ในวัน และเวลาราชการ (ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น.)
ทั้งนี้ ขอให้ ผู้สมัครสอบ Download เอกสารใบสมัครสอบพร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบการ สมัครสอบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนยื่นสมัครสอบ