สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 เมษายน 2565ช่องทางการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ ชั้น 1 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทางไปรษณีย์ได้ที่

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัคร และหลักฐานด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 47 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก (ซอยวัดเสาธงหิน) ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่

Read more

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://dhes.moph.go.th และจัดส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.5 เป็น PDF File ไปที่ Dhes@moph.mail.go.th ตามวิธีการสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 เมษายน 2565

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ครั้งที่ 2) 8 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565

Read more

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 16 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 เมษายน 2565 ในวันเวลาราชการ (เช้า 8.30 –

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ครั้งที่ 2) 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางของคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 241/2565 ลงวันที่ 23 มกราคม

Read more

โรงพยาบาลลานกระบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (อาคารพัสดุ) โรงพยาบาลลานกระบือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 12 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลพระพุทธบาท (อาคารผู้ป่วยนอก) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-12 เมษายน 2565 ในวันเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

Read more

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 29 อัตรา

การรับสมัคร สมัครด้วยตัวเองผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

Read more