สำนักงาน ป.ย.ป. รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 11 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียว โดยสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบให้ดำเนินการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://sto.thaijobjob.com