กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา

รายละเอียด เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2565

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย)
  (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ
  2,000 บาท)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
 • รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย)
 1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา (ชาย)
  (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ
  2,000 บาท)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
 • รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย)

3 แหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
(อัตราค่าตอบแทน รายเดือนๆ ละ 11,250 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 1. ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
  (อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความ ควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 1. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
  (อัตราค่าตอบแทน รายเดือน ๆ ละ 11,280 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ใน ความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (09.00 – 15.30 นาฬิกา) ณ บริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์ กรมกำลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้นใต้ดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร