สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 1 สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2831 9362