สำนักงาน คปภ. รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดย Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/1v6Lr91rCCbhFkMt7 https://forms.gle/1v6Lr91rCCbhFkMt7 *หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ pdf ทั้งนี้ จะนัดหมายเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงานผ่านทาง email ที่แจ้งไว้ กลุ่มงานคดี โทร. 02 -515-3999 ต่อ 7502-7503 (email : fraud report@oic.or.th) โทรสาร 0-2565-3987