โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 96 อัตรา

รายละเอียด เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 96 อัตรา
คุณวุฒิ/สาขา มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย
อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท **เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวรายเดือน 1,310 บาท

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2.1 เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม
  2.2 มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
  2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน
  2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
  2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมี จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
  2.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  2.9 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
  2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  2.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
  2.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย
  2.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
  2.15 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 7234 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2564