โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 37 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ

 1. เภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี)
  ประจำฝ่ายเภสัชกรรม
  อัตราค่าจ้าง 24,630 บาท จำนวน 14 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 2. นักรังสีการแพทย์
  ประจำงานรังสีวิทยา (ปฏิบัติงานห้องผ่าตัด Hybrid)
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 • ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์และได้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค หรือ
 • จะสำเร็จการศึกษาทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ ในปี พ.ศ. 2565 โดยใช้ใบรับรองที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด และให้ยกเว้นหลักฐานใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
 1. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  ประจำฝ่ายการพยาบาล
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 2. พยาบาล
  ประจำหน่วยประสานสิทธิการรักษาพยาบาล
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 3. พยาบาล
  ประจำ งานส่งเสริมสุขภาพ
  (ปฏิบัติงานหน่วยบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ท่าพระจันทร์)
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 4. พยาบาล
 • ประจำงานรายได้
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 1. พยาบาล
 • ประจำงานจ่ายกลาง
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 1. พยาบาล
  ประจำ ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท จำนวน 6 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 2. พยาบาล ประจำ งานพัฒนาคุณภาพการบริการ
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 3. พนักงานเภสัชกรรม
  อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท (เงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท)
  ประจำฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 8 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
 4. ผู้ช่วยพยาบาล
  อัตราค่าจ้าง 10,360 บาท (เงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท)
 • ประจำประจำงานจ่ายกลาง จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อ จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 1. ผู้ช่วยพยาบาล
  อัตราค่าจ้าง 10,360 บาท (เงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท)
 • ประจำศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อ จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

การรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตัวเอง
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 – 15.00 น. หรือดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดใบสมัครงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-69
 2. สมัครทาง Internet ผ่านเว็บไซต์สมัครงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2565 โดยเข้าไปที่ http://www.hospital.tu.ac.th/