กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก 3080 อัตรา

รายละเอียด การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2565

 1. นักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 2,500 อัตรา (ทหารกองประจำการ 2,000 อัตรา และบุคคลพลเรือน 500 อัตรา) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1.1 บุคคลพลเรือน
  1.2 ทหารกองประจำการ (ทุกเหล่าทัพ)
  1.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) สังกัดกองทัพบก
  1.4 อาสาสมัครทหารพรานชาย สังกัดกองทัพบก
  1.5 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เฉพาะผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพ)
 2. ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ จำนวน 200 อัตรา เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหาร กองประจำการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือทหารกองประจำการที่รับราชการครบ 1 ปี (มีกำหนดปลดจาก กองประจำการภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565) ในเหล่าทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง และ ทหารสื่อสาร)
 3. ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 80 อัตรา *เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ ในปีพ.ศ. 2505 (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2547)
 4. ทหารอาสา อัตรานายทหารประทวน จำนวน 300 อัตรา *เป็นกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 นาฬิกา ถึง 5 มกราคม 2565 เวลา 24.00 นาฬิกา โดยตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ ได้ทางเว็บไซต์กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ กองอำนวยการรับสมัคร 0 2281 4037 และโทรศัพท์ทหาร 84109 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป