สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th หัวข้อ “ ข่าวประกาศ และทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร และเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และหลังวันที่ 3 ธันวาคม 2564 จะไม่รับการพิจารณา