โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 ผู้ที่สนใจ จะยื่นใบสมัครดำเนินการ ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล www.srithanya.go.th โดยกรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วนแล้วดำเนินการรวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ใบสมัคร
  2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 3.2)
  3. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ (ตามข้อ 3.3)
  4. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ เว้นเลขประจำตัวสอบ
    ส่งไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยหน่วยงานจะพิจารณาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ปิดรับสมัคร 12 พฤศจิกายน 2564 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail :hr.natcha15@gmail.com