โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 170 อัตรา

ประกาศฉบับที่ 1 ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 114 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,310 บาท
คุณสมบัติ/คุณวุฒิ/สาขา
1 รับเฉพาะเพศหญิง
2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่รับสมัคร)
3 สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่าการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
4 มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม
5 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
6 ไม่มีรอยสักบนร่างกาย

สถานที่รับสมัคร
*สมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
*ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. และ 13.30 น. ถึง 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 0 2534 7234 หรือ 084 – 1591100
*สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th) โดยกรอกใบสมัครและติดรูปถ่ายให้เรียบร้อยพร้อมกับแนบเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน โดยสมัครได้ด้วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ ตามที่กำหนดไว้
*ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้า รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

ประกาศฉบับที่ 2 ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1 นักเทคนิคการแพทย์ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2 นักกายภาพบำบัด กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

3 นักกายภาพบำบัด กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

4 นักวิชาการสถิติ กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน , ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน หรือปริญญาอื่น ๆ ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน (เวชสถิติ)

5 นักจัดการงานทั่วไป กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีประสบการณ์ด้านดูแลระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สามารถติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ , ระบบอินเทอร์เน็ต , ชุดคำสั่งระบบ ปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป, – สามารถติดตั้งเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบได้
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นผลัด 8 ชั่วโมงได้
  • สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ความต้องการของระบบงานตามความต้องการของหน่วยได้

6 นักจัดการงานทั่วไป กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรี และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีประสบการณ์ด้านดูแลระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • สามารถติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ , ระบบอินเทอร์เน็ต , ชุดคำสั่งระบบ ปฏิบัติการ , ชุดคำสั่งสำเร็จรูป , สามารถติดตั้งเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบได้
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นผลัด 8 ชั่วโมงได้
  • สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ความต้องการของระบบงานตามความต้องการของหน่วยได้

7 นักจัดการงานทั่วไป กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรี สาขาพณิชยการ , สาขาการจัดการ, สาขาการ บริหารงานบุคคล , สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขาการบัญชี , สาขาการเงินการธนาคาร

8 เจ้าพนักงานสถิติ กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางพณิชยการ , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี , สาขาการเงินการ ธนาคาร สาขาการจัดการ สาขาการจัดการงานบุคคล

9 นายช่างเทคนิค แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์

10 พนักงานธุรการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาทางพณิชยการ , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงินการ ธนาคาร สาขาการจัดการ สาขาการจัดการงานบุคคล

11 พนักงานการเงินและบัญชี หมวดดูแลเงินรายได้ กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี

12 นายช่างเทคนิค แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์

13 พนักงานบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 20 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,690 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย

14 พนักงานธุรการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 11 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,690 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย

15 พนักงานทั่วไป (ซักรีด) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,690 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย

กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
*สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า ฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
*ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. และ 13.30 น. – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 0 2534 7234 หรือ 084 – 1591100
*สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ของ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th) โดยกรอกใบสมัครและติดรูปถ่ายให้ เรียบร้อย พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน โดยสมัครได้ด้วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ตามที่กำหนดไว้)
*ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้