กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสามารถสมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-24 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
1) ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th http://www.prd.go.th/ หัวข้อ “ข่าวสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์”
2) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3) พิมพ์ แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่ สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.2 การชำระเงิน ให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 มกราคม 2565 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร โดยให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วยการรับสมัครสอบ จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบของแต่ละตำแหน่ง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 330 บาท ประกอบด้วย

  • ค่าธรรมเนียมสอบ ตำแหน่งละ 300 บาท
  • ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ตำแหน่งละ 30 บาท วุฒิปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 430 บาท ประกอบด้วย
  • ค่าธรรมเนียมสอบ ตำแหน่งละ 400 บาท
  • ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ตำแหน่งละ 30 บาท
    3.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเลขประจำตัวสอบได้ เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว