กระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

การรับสมัครสอบ

  1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
  2. วิธีการสมัครสอบ ให้ส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ตามข้อ 3.3) ทางไปรษณีย์ จัดส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยให้ส่งเอกสารการสมัครสอบ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่งเอกชน ประทับตรารับ จดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา (ต้องประทับตรา ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564) ทั้งนี้ ให้จ่าหน้าซองตามข้อความในกรอบตัวอย่างด้านล่างนี้
    กรุณาส่ง กลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (สมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว) กรณีส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน ขอได้โทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครทราบด้วย นางสาวปริญญาภรณ์ ปรีดีชม โทร. 09 0991 2763) หากไม่ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่จะไม่ทราบว่าท่านสมัครสอบและจะไม่ได้ติดตามเอกสารท่านที่อาจจะมาส่งล่าช้า