กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน อาคาร 10 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
**โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
*ติดต่อสอบถาม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8888 ต่อ 1250 ในวันและเวลาราชการ
*รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – 12 กรกฎาคม 2565 และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)