การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 40 อัตรา

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ www.jobthai.com ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565 พร้อมแนบไฟล์เอกสารในการสมัครด้วยไฟล์นามสกุล PDF และกรณีที่ไฟล์เอกสารที่ แนบมาพร้อมหลักฐานของผู้สมัครไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเป็นเท็จ ทำให้คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่ประกาศ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรก และ ยสท. ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้สมัครรายนั้นทันทีและไม่มีสิทธิ เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น