กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://dhes.moph.go.th และจัดส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.5 เป็น PDF File ไปที่ Dhes@moph.mail.go.th ตามวิธีการสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564