โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครให้รับใบสมัครและยื่นในสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง 1205 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครแบบออนไลน์ผ่าน bit.ly/nrhr2021job ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนมิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ
*ติดต่อสอบถามโทร 02-4241826 หรือ 081-4519925