โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครที่งานบุคลากร ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตฯ หรือสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร” จาก www.kus.ku.a.th และมายื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ