มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครครูประจำชั้นโรงเรียนสาธิต 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล ขั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 ในวันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2942 5800 และ 0 2942 6800 ต่อ 1148, 1128 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายเรียบร้อยเท่านั้น