กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค รับสมัครจ้างเหมาบริการ 56 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 18 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทาง E-mail : 56110388@bodin3.ac.th