การประปาส่วนภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร) รับสมัครพนักงาน 129 อัตรา

สังกัด สำนักงานใหญ่
วิศวกร 4 (โยธา) รหัส 000101 จำนวน 2 อัตรา กรุงเทพฯ
วิศวกร 4 (โยธา) รหัส 000102 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
วิศวกร 4 (โยธา) รหัส 000103 จำนวน 3 อัตรา กรุงเทพฯ
วิศวกร 4 (แหล่งนํ้า) รหัส 000301 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) รหัส 000401 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) รหัส 000402 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
วิศวกร 4 (เครื่องกล) รหัส 000601 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
วิศวกร 4 (เครื่องกล) รหัส 000602 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
วิศวกร 4 (สิงแวดล้อม) รหัส 000701 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
วิศวกร 4 (สิงแวดล้อม) รหัส 000702 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
วิศวกร 4 (อุตสาหการ) รหัส 000801 จำนวน 1 อัตรา นครนายก
สถาปนิก 4 รหัส 000901 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
สถาปนิก 4 รหัส 000902 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักธรณีวิทยา 4 รหัส 001001 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) รหัส 001101 จำนวน 2 อัตรา กรุงเทพฯ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 รหัส 001201 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 รหัส 001202 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 รหัส 001203 จำนวน 3 อัตรา กรุงเทพฯ
เศรษฐกร 4 รหัส 001301 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
เศรษฐกร 4 รหัส 001302 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 รหัส 001401 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 รหัส 001402 จำนวน 4 อัตรา กรุงเทพฯ
นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 รหัส 001403 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ) รหัส 001501 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ) รหัส 001502 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นิติกร 4 รหัส 001701 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักบริหารงานทั่วไป 4 (สังคมศาสตร์) รหัส 001801 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์) รหัส 001901 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์) รหัส 001902 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักบริหารงานทั่วไป 4 (คอมพิวเตอร์) รหัส 002001 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักบริหารงานพัสดุ 4 รหัส 002101 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
บุคลากร 4 (คุณวุฒิปริญญาโท) รหัส 002301 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
วิทยากรฝึกอบรม 4 (สังคมศาสตร์) รหัส 002401 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
วิทยากรฝึกอบรม 4 (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) รหัส 002501 จำนวน 1 อัตรา สงขลา
ผู้ตรวจสอบ 4 รหัส 002601 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
ผู้ตรวจสอบ 4 รหัส 002602 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นิติกร 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ รหัส 002701 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นิติกร 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ รหัส 002702 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
วิศวกร 4 (โยธา) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ รหัส 002801 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
วิศวกร 4 (ไฟฟ้าวัดคุม) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ รหัส 002901 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ รหัส 003001 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 รหัส 003101 จำนวน 5 อัตรา สระบุรี,อุดรธานี
,อุบลราชธานี,เชียงใหม่,นครสวรรค์
พยาบาล 4 รหัส 003301 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
ช่างไฟฟ้า 3 (สาขาอิเล็กทรอนิกส์) รหัส 003701 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
ช่างเครื่องกล 3 รหัส 003901 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ

สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
วิศวกร 4 (โยธา) รหัส 010101 จำนวน 4 อัตรา ชลบุรี
วิศวกร 4 (โยธา) รหัส 010102 จำนวน 1 อัตรา ฉะเชิงเทรา
วิศวกร 4 (แหล่งนํ้า) รหัส 010301 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) รหัส 010401 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
วิศวกร 4 (เครื่องกล) รหัส 010601 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
วิศวกร 4 (เครื่องกล) รหัส 010602 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) รหัส 010701 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
นักวิทยาศาสตร์ 4 (จุลชีววิทยา) รหัส 011101 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) รหัส 011102 จำนวน 1 อัตรา ปราจีนบุรี
นักวิทยาศาสตร์ 4 (สิ่งแวดล้อม) รหัส 011103 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
เศรษฐกร 4 รหัส 011301 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
นิติกร 4 รหัส 011701 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์) รหัส 011901 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
พนักงานพัสดุ 3 รหัส 013501 จำนวน 1 อัตรา ฉะเชิงเทรา

สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วิศวกร 4 (โยธา) รหัส 020101 จำนวน 1 อัตรา นครนายก
วิศวกร 4 (โยธา) สามัญวิศวกร รหัส 020201 จำนวน 3 อัตรา สระบุรี
วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) รหัส 020401 จำนวน 1 อัตรา สระบุรี
วิศวกร 4 (ไฟฟ้าวัดคุม) รหัส 020501 จำนวน 1 อัตรา สระบุรี
บุคลากร 4 รหัส 022201 จำนวน 1 อัตรา สระบุรี
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 รหัส 023201 จำนวน 1 อัตรา สระบุรี
พนักงานพัสดุ 3 รหัส 023501 จำนวน 1 อัตรา นครนายก

สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
นักบัญชี 4 รหัส 031601 จำนวน 1 อัตรา สุพรรณบุรี
พนักงานการเงิน และบัญชี 3 รหัส 033401 จำนวน 1 อัตรา สมุทรสาคร

สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
นักวิทยาศาสตร์ 4 รหัส 051101 จำนวน 1 อัตรา นราธิวาส
บุคลากร 4 รหัส 052201 จำนวน 1 อัตรา สงขลา

สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วิศวกร 4 (โยธา) รหัส 060101 จำนวน 1 อัตรา ขอนแก่น
นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) รหัส 061101 จำนวน 1 อัตรา ชัยภูมิ
นักวิทยาศาสตร์ 4 (จุลชีววิทยา) รหัส 061102 จำนวน 1 อัตรา ขอนแก่น
เศรษฐกร 4 รหัส 061301 จำนวน 1 อัตรา ขอนแก่น
นิติกร 4 รหัส 061701 จำนวน 1 อัตรา ขอนแก่น

สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
นักวิทยาศาสตร์ 4 รหัส 071101 จำนวน 1 อัตรา เลย
นักวิทยาศาสตร์ 4 (สิ่งแวดล้อม) รหัส 071102 จำนวน 1 อัตรา อุดรธานี

สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
นักวิชาการ ภูมิสารสนเทศ 4 รหัส 083201 จำนวน 1 อัตรา อุบลราชธานี
ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 083801 จำนวน 2 อัตรา อุบลราชธานี

สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
นิติกร 4 รหัส 091701 จำนวน 1 อัตรา เชียงใหม่
ช่างโยธา 3 รหัส 093601 จำนวน 1 อัตรา เชียงราย

สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
วิศวกร 4 (โยธา) รหัส 100101 จำนวน 1 อัตรา กำแพงเพชร
วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) รหัส 100401 จำนวน 1 อัตรา กำแพงเพชร
นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) รหัส 101101 จำนวน 1 อัตรา ตาก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 รหัส 101201 จำนวน 1 อัตรา นครสวรรค์
พนักงานการเงินและบัญชี 3 รหัส 103401 จำนวน 1 อัตรา นครสวรรค์
พนักงานการเงินและบัญชี 3 รหัส 103402 จำนวน 1 อัตรา พิจิตร
พนักงานการเงินและบัญชี 3 รหัส 103403 จำนวน 1 อัตรา เพชรบูรณ์
พนักงานพัสดุ 3 รหัส 103501 จำนวน 1 อัตรา สุโขทัย
พนักงานพัสดุ 3 รหัส 103502 จำนวน 1 อัตรา พิจิตร

สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 – 10 และ สำนักงานใหญ่ ขึ้นอยู่กับอัตราว่าง (อัตราสำรอง
นักบัญชี 4 รหัส 111601
พนักงานการเงินและบัญชี 3 รหัส 113401
พนักงานพัสดุ 3 รหัส 113501
ช่างโยธา 3 รหัส 113601
ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 113801
ช่างเครื่องกล 3 รหัส 113901

เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://pwa.jobthaigov.com

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร