องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 30 อัตรา

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา
  2. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา

สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี www.nont-pro.go.th และรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม 2566 ในวันเวลาราชการ โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาการสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเอง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาจจะไม่พิจารณารับสมัครฯ

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้รับสมัครและออกใบเสร็จรับเงินแล้ว จะไม่คืนค่าสมัครทุกกรณี

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร