กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน 15 อัตรา

นายทหารสัญญาบัตร

  1. ผู้ช่วยนายทหารปฏิบัติการ แผนกบริการสารสนเทศ กองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
  2. พยาบาล แผนกตรวจและรักษา กองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
  3. อาจารย์ผู้ช่วย กองวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
  4. อาจารย์ผู้ช่วย กองวิชาภาษาไทย ส่วนการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

นายทหารประทวน

  1. อาจารย์ผู้ช่วย แผนกการศึกษา กองวิทยาการ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
  2. ผู้ช่วยครูฝึก แผนกวิชาการเกษตร กองวิชาการเกษตร ศูนย์ฝึกศึกษา สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
  3. เสมียนการเงิน จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
  4. พลขับรถ จำนวน 6 อัตรา (ชาย)
  5. เจ้าหน้าที่พยาบาล แผนกพยาบาล กองแพทย์ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 1 อัตรา

การสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบ” เลือกประเภทการสมัคร “นายทหารสัญญาบัตร” หรือ “นายทหารประทวน

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร