สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา

วัน เวลา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาทำการ วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดาวน์โหลดใบสมัครจาก Website ของสถาบัน (www.cdti.ac.th) กรอกใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (hr@cdti.ac.th) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนระบุหน้าซองส่งถึงงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดาอาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 13000 โดยสถาบันกำหนดรับเอกสารจากเวลาที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ วันที่ประทับตราไปรษณีย์ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร