สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ 3 ช่องทาง

  1. การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ให้ผู้สมัครกรอกข้อความในระบบรับสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด โดยสมัครได้ที่ www.gistda.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล”
  2. การสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดจาก WWW.gistda.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล” ทั้งนี้ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องพร้อมทั้งลง ลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ครบถ้วน วงเล็บมุมซองว่า “ สมัครงานตำแหน่ง 1. นักภูมิสารสนเทศ/ 2. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่)/ 3. นักเทคโนโลยี สารสนเทศ (ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์)” และนำเอกสารมายื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 7 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
  3. การสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดจาก ww.gistda.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล” ทั้งนี้ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ส่งมายัง Email : Hrod@gistda.or.th ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564.