สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ดำเนินการขอและยื่นใบสมัครสอบและเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางรัก ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 ภาคเข้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00- 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)