สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 8.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)