สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัคร ได้ด้วยตนเองที่ แผนกจัดการกำลังพล กองกลาง กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
*ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
*โทร.0 2277 1118