กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา

รายละเอียด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า โดยต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มาแสดงในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Intermet) ตั้งแต่วันที่ 1-24 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com https://mfa.thaijobjob.com/ หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ”