สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
  ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 18,000 บาท
 2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
  ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 18,000 บาท
 3. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
  ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,000 บาท
 4. นักจัดการงานทั่วไป 5 อัตรา
  ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,000 บาท
  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเคมีบำบัด
  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์
  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม
  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 5. นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา
  ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,000 บาท
 6. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,000 บาท
 7. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
  ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 11,500 บาท
 8. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
  ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 11,500 บาท
 9. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
  ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 11,500 บาท
 10. ผู้ช่วยพยาบาล 7 อัตรา
  ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 9,400 บาท
 11. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
  ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 8,690 บาท (วุฒิ ม.3, ม.6) เดือนละ 9,400 บาท (วุฒิ ปวช.)

**ทุกตำแหน่งมีค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร.0 2202 6800 ต่อ 1518
ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ โปรดส่งใบสมัคร และฐานสัญญาในการเก็บเปิดเผยข้อมูลบุคคล (ด้านผู้สมัครงาน) ตามเอกสารแนบท้าย โดยระบุตำแหน่ง และกลุ่มงานที่ต้องการปฏิบัติงาน มุมบนขวามือในใบสมัครให้ชัดเจน โดยดูจากเอกสารหมายเลข 1 พร้อมหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยวงเล็บมุมซองด้านขวา “สมัครงาน และถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่สมัครตำแหน่งนั้น กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก