กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา

กรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ใน
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคใต้)
(1) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) 24 อัตรา
(2) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคใต้) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 2-14 พฤศจิกายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com