กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
1 รับสมัคร ในวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 0900 – 1530 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ให้ผู้สมัครปฏิบัติ ตามกรรมวิธีการคัดกรอง เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
2 ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือ ตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นเป็นเท็จ ไม่ตรงตามความเป็นจริงของผู้สมัคร หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมการทหารสื่อสารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และถือว่าการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่มีสิทธิ์ในการสอบครั้ง ต่อไปที่ กรมการทหารสื่อสารจัดสอบ
3 หลักฐานการรับสมัคร ให้นำมาแสดงในวันรับสมัคร โดยอนุโลมให้ส่งหลักฐานที่ ยังไม่ครบถ้วนภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 1130 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
4 หลักฐานการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษให้นำมาแสดงในวันรับสมัคร โดยอนุโลม ให้ส่งหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วนภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 1130 หากพ้นกำหนดถือว่า สละสิทธิ์การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ