สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ 5.1 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ หรือตำแหน่งพนักงานบริการ” ไปรษณีย์ ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และใบสมัครจะต้องส่ง ถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกิน กำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ ลงรับหรือส่งถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน