สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 25 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน 1 สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด อาคาร 3 ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด