สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างระดับวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2 นักวิชาการพัสดุ (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างระดับวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างระดับวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

4 เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้างระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 9,400 บาท และ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันทำการราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2219 3600 ต่อ 1006, 1009