มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 16 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.person.ku.ac.th และมายื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 รับสมัครระหว่าง เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง)