สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1143 อัตรา

ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่

 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 179 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 224 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 53 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
 7. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา
 8. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
 9. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
 10. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 134 อัตรา
 11. นายช่างสํารวจปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก 91 อัตรา
 12. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 18 อัตรา
 13. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 59 อัตรา
 14. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก 115 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่
1.เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติการบรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 12 อัตรา
4.นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
5.นักทรัพยากรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 18 อัตรา
6.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการบรรจุครั้งแรก 18 อัตรา
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก5 อัตรา
8.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
9.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
10.นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 12 อัตรา
11.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 33 อัตรา
12.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
13.วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
14.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
15.วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
16.สถาปนิคปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th http://ksb.bangkok.go.th/