องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
หัวข้อประกาศรับสมัครงาน
1.1 เข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร www.mof.or.th
1.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
1.3 กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และจัดส่งมาที่ E-mail : hrm@mof.or.th ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565