เทศบาลเมืองคลองหลวง รับสมัครพนักงานจ้าง 8 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองคลองหลวง ตั้งแต่วันที่วันที่ 1 ธันวาคม – 13 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วย ลายมือของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้สมัครสอบมีสิทธิ์ เลือกตำแหน่งที่สมัคร ได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 901 – 6676 และทางเว็ปไซต์เทศบาลเมืองคลองหลวง