กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 5. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร สามารถสมัครได้ 3 วิธี ดังนี้
1 สมัครด้วยตนเอง ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ใน Website www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 7 และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ คือ เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2354 3388 ต่อ 103 หรือ 0 2354 3765
2 สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์ใบสมัครได้ ทาง Internet ใน Website www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 7 และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ ส่งไปที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน 2565 (ยึดตามประทับไปรษณีย์ต้นทาง) โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครคัดเลือกฯ”
3 สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครได้ ทาง E-mail โดยพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ใน Website www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 7 เป็นไฟล์ PDF หรือ JPEG และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน 2565 (เปิดรับเอกสารการสมัครฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และปิดรับเอกสารสมัครฯ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น.) โดยส่งทาง E-mail : hrnep2013@gmail.com ซึ่งผู้ที่เลือกสมัครวิธีนี้เมื่อส่ง E-mail แล้วต้องติดต่อกลับมาที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร 02354 3765 ในวันและเวลาราชการ เพื่อยืนยันการส่ง E-mail ของท่าน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ ตอบกลับการได้รับใบสมัครให้ท่านทราบเพื่อยืนยันการส่ง E-mail ทั้งนี้ เอกสารการสมัครที่ส่งก่อนวันและเวลาเปิดรับสมัครหรือส่งหลังวันและเวลาปิดรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณา สำหรับการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จะต้องนำใบสมัคร ฉบับจริงและเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นภายในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง