สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 รับสมัครลูกจ้างสมทบ 4 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะรับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ) และให้ผู้สมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ htt://www.audit.go.th/home หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และพิมพ์ออกมาเพื่อเขียนโดยให้ผู้สมัครเลือกว่า ต้องการสมัครปฏิบัติงานที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

Read more

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร.073-330892 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลชัยบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.)

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 16 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.person.ku.ac.th และมายื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 รับสมัครระหว่าง เวลา

Read more

โรงพยาบาลปากชม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลปากชม เว้นวันหยุดราชการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

Read more

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครและส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครออนไลน์ อ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน www.phunphin.ac.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลชุมชนที่มีตำแหน่งและตำแหน่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สมัครที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

จังหวัดยะลา รับสมัครอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา 73 อัตรา

การรับสมัครสอบคัดเลือกและการยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 เว้นวันหยุดราชการขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง และในกรณีผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ให้กำนันผู้ทำการแทน เป็นผู้รับรองและกรณีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้นายอำเภอ หรือผู้รักษาราชการ แทนนายอำเภอหรือปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง เป็นผู้รับรองในใบสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ตามที่ตนมีความประสงค์ จะปฏิบัติหน้าที่ (ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่

Read more

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 ที่งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสมัครให้ติดต่อ ห้องงานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท และมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

Read more