กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 9 อัตรา

กำหนดเปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565, สอบคัดเลือกฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ

Read more

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 26 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2565 ยื่นใบสมัคร online ที่ URL : https://hr.mcu.ac.th/HRIS/Recruit/ https://hr.mcu.ac.th/HRIS/Recruit/ ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่ 74 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1071 ต่อ 108

Read more

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อยและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

Read more

สำนักงานหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ติดต่อและยื่นใบสมัครที่ สำนักงานหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ในระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือส่งเอกสารหลักฐานและใบสมัครทางไปรษณีย์โดยให้ส่งเอกสาร ถึงสำนักงานหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ 21 มกราคม

Read more

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 13-21 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

Read more

สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครคิวอาร์โค้ดท้ายประกาศ และยื่นใบสมัครพร้อม หลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 369 หมู่ 2 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรงข้ามกับ อบต.ผาบ่อง ติดกับสนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ตั้งแต่วันที่ 13-18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

Read more

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 12- 18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย

Read more

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.00 น. –

Read more