เทศบาลตำบลหลักเมือง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

เทศบาลตำบลหลักเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน1 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา2 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตราอัตราจ้างเดือนละ 15,000.- บาท วัน เวลาและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหายื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลหลักเมืองระหว่างวันที่ 3

Read more

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500

Read more

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)1 พนักงานจัดการงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ กพ. รับรอง ทุกสาขาวิชา 2 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน

Read more

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุน การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/25651 นักวิชาการเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท2 นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท วัน เวลา

Read more

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูและเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน** โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น** ครูช่วยสอนวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท ครูช่วยสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 15,000

Read more

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีประกาศรับสมัครวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565รับสมัครวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม

Read more

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตราอัตราเงินเดือน 18,000 บาท ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตราอัตราเงินเดือน 11,280 บาท วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (บุคลากรภายนอก)(1) ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายวันละ 658 บาทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส.) เดือนละ 1,000 บาทเงินค่าตอบแทนจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉ 11) เดือนละ 2200 บาท

Read more

โรงเรียนอนุบาลนครพนม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัยชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตราอัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท วันเวลาและสถานที่รับสมัครผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม

Read more

อำเภอลืออำนาจ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

อำเภอลืออำนาจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบาย ของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการอัตราค่าจ้างเหมาบริการ 9,000 บาทต่อเดือนจำนวนอัตราว่างที่จะจัดจ้าง 2 อัตรา วิธีการรับสมัครคัดเลือกผู้ประสงค์สมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการปกครอง อำเภอลืออำนาจ (สำนักงานอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ

Read more