โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1). นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,300 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

2). เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,200 บาท

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี

3). บรรณารักษ์ จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,300 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

4). เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 12,240 บาท

  • ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5). พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 14 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,960 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.075-201-500 ต่อ 1214 หรือ 1235

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป