ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
2) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
4) วิทยากรนําชม 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง yalascience และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ถนนอาคารสงเคราะห์ ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2563 09.00 -1 6.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ