เทศบาลตำบลรัษฎา รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา

เทศบาลตำบลรัษฎา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1). ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2). ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท(รวมค่าครองชีพ)

  • กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งจะระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป

1). ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท(รวมค่าครองชีพ)

  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญทางช่างไม้ ช่างปูน และซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ได้

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7652-5779 ต่อ 306,309

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป