คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

รายละเอียดดังนี้

1.สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาโทที่มีผลงานวิจัย หรือมีผลงานวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัย ทางสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ภาษาบาลีภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร จารึกภาษาไทย จารึกตะวันออก จารึกศึกษาหรือภาษาและการสื่อสาร วรรณคดีไทย หรือวรรณคดีเปรียบเทียบ

2.สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทางประวัติศาสตร์ การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม หรือพิพิธภัณฑ์ศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 อัตรา

 • วุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าทางภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์การแปล ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะภาษาและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าหรือปริญญาโท แผน ก ทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกันหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.สาขาวิชาอินโดนีเซีย 2 อัตรา

 • วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางสาขาวิชาภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาศาสตร์ภาษาอินโดนีเซีย
  *ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาภาษาอินโดนีเซียหรือ ภาษาศาสตร์ อินโดนีเซีย และปริญญาตรีสาขาภาษามลายู (เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2)

6.สาขาวิชาภาษาเกาหลี 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาษาและวรรณคดีเกาหลี การแปลภาษาศาสตร์(ภาษาเกาหลี) ภาษาเกาหลีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะภาษาและการสื่อสาร การสอนภาษาเกาหลีเพื่อชาวต่างชาติ
 • ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK ระดับ 5)

7.สาขาวิชาภาษามลายู 2 อัตรา

 • วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางภาษามลายู หรือภาษาศาสตร์ที่ทําวิจัยเกี่ยวกับภาษามลายู
  *ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษามลายูและปริญญาตรี สาขาภาษามลายูหรือสาขาภาษาอื่นๆ
  *ผู้สมัครจะต้องมีบทความภาษาอังกฤษตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 1 เรื่อง และในฐานข้อมูลอื่น 1 เรื่อง และมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 5 เรื่อง โดยเป็นหัวหน้าโครงการ อย่างน้อย 1 เรื่อง

8.สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา

 • วุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าทางสังคมสงเคราะห์ หรือนโยบายสังคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

วุฒิปริญญาเอก อัตราเดือนละ 31,500 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 26,250 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป