สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ 5 อัตรา

ตําแหน่ง : นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา

คุณสมบัติขงผู้รับจ้างตําแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
 • เป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่คัดเลือก ยกเว้นกรณีปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง เป็นผู้มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล หรือจังหวัดอื่นซึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยในการอํานวยการด้านการตลาดออนไลน์ สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word Excel PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาด การประชาสัมพันธ์และบริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น เว็บบอร์ดต่าง ๆ YouTube Facebook อีเมล์ ฯลฯ) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ในด้านงานตลาด สามารถเขียน Content เพื่อสนับสนุนเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนําเสนอได้
 • มีอัธยาศัย ทัศนคติ และความประพฤติเหมาะสมกับการเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานงานในหน่วยงานของรัฐ และไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.

การรับสมัครคัดเลือก

 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2563
  เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เปิดอ่าน 37 ครั้ง : หางานราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป