โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน) 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) เภสัชกร 1 อัตรา ค่าตอบแทน (หลักสูตร 5 ปี – 16,920 บาท) (หลักสูตร 6 ปี – 19,680 บาท)
2) พนักงานประจําห้องยา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท
3) พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท

ค่าตอบแทนที่ได้รับ (ไม่รวมค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลฝาง ตั้งแต่วันที่ 12-16 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ