มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
2) นักวิชาการศึกษา 7 อัตรา
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
4) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
5) นักพัฒนากีฬา 2 อัตรา
6) นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ จ.ตรัง, จ.อุบลราชธานี และ จ.ยะลา)
7) นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ จ.ขอนแก่น, จ.สุพรรณบุรี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.tnsu.ac.th พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สํานักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลหนองไม้แดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ