โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
2) นักกิจกรรมบําบัด 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท/เดือน

รายละเอียดเบื้องต้น

  • สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เลขที่ 169 หมู่ 4 ถนนชาตะผดุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2563
  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ
  • ภาคเช้า 08.30 – 11.30 น.
  • ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.
  • ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ทาง http://www.jvkk.go.th
  • โดยวันที่สอบและสถานที่จัดสอบจะแจ้งอีกครั้ง

ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครศึกษาการรับสมัครให้เข้าใจ

ผู้สมัครต้องดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร จากนั้นดำเนินการพิมพ์(Print)ใส่กระดาษ A4 พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย แล้วนำมายื่นส่งพร้อมหลักฐานในวันที่เปิดรับสมัคร

ผู้สมัครต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลหลักสูตร ของสถานการศึกษาที่ผู้สมัครได้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ พร้อมทั้งต้องดำเนินการพิมพ์ใส่ (Print) ใส่กระดาษ A4 เพื่อใช้แนบประกอบเป็นหลักฐานการรับสมัคร